N - ([1,1 '' - Biphenyl] -4-YL) -3-bromo-9,9-dimethyl-9Hfluoren-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)