N [1,1-bipheny] -2-yl-9,9-bipheny9H-Fluoren-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)