9,9 ', 9' '- triphenyl-9H, 9'H, 9''H-3,3': 6 ', 3' '- tercarbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)