2 '' - Bromo-2,7,7 '' - tri-tert-butyl-9,9-spirobifluorene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)