1,1 '' - bis (di-tert-butylphosphine) ferrocen tetrafluoroborate

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)