(S) - (-) - 2,2 '' - Bis (diphenylphosphino) -1,1 '' - binaphthyl

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)